Wednesday, November 16, 2005

من خودخواه

ازین به بعد حرفام و فقط با شعر میزنم اگه فهمیدید که از جنس همیم ور نه میتوانید به درک واصل شید هاها

0 Comments:

Post a Comment

<< Home