Saturday, December 20, 2008

روح آلمانیطرفدار صلحم
برای اثباتش
به نقد و تفسیر تاریخ و حال و آنچه قرار است در آینده رخ دهد می نشینم
خوب که تجهیز شدم
برایش می جنگم
اعتقادم را می گویم, صلح

0 Comments:

Post a Comment

<< Home