Saturday, November 19, 2005

زمزمه

چه زمان می گذرد؟
ز لحظهای که هزارتویم را وارد شدم و بعد
گم گشتم
و دیگر ندیدم جز راهها و سردرگمی خویشتن را
چه زمان می گذرد؟
خسته اما شاد از خویشتن خویش
زمزمه ی راهم را میخواندم:
و تو هرگز نخواهی دانست
که چه خواهد شد
از کجا خواهی گذشت
و که را خواهی دید در میان این همه راه
چه زمان می گذرد.
حال می دانم
که چه احمق بودم
اخر,همه ان زمزمه را می دانند
nil

0 Comments:

Post a Comment

<< Home