Saturday, December 31, 2005

قهقهه

هیبت برفی کوه
قهقهه میزند و دیوانه وار مینگرد
چشم در چشمش رازی را میخواند
چه هوس انگیز است
دخترک با کلیدی در جیبش و کوله ای از چند کتاب
رفت و دیگر باز نگشت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home