Saturday, December 17, 2005

زندگی بازی نیست
جنگ بین من و ماست
زندگی خالی نیست
سرشار از نباید ها, بایدهاست
آری راست میگویند
زندگی را غم, پایان نیست
nil


0 Comments:

Post a Comment

<< Home