Sunday, December 11, 2005

روزمرگی

پس از دیدن فیلمی
نوشیدن چایی گرم
و پس از بی خوابی
لرزش ترس از آگاهی خویش
که من هم چون شما می گشتم
در پی روزها و ساعتها
من در پی هیچ میگشتم
nil

0 Comments:

Post a Comment

<< Home