Tuesday, January 03, 2006

باید امشب بروم

نمیدونم چرا همه چیزای اطرافم بیشتر از همیشه بوی مرگ میدن و فکر و حس و تکتک مولکولای وجودم میگن به زودی میمیرم. نمیدونم این بار هم میتونم از جسد پوسیدم متولد شم یا نه .
خسته از روزها که به روی دیگران خندیدم
از شبها که های های خویش شنیدم

1 Comments:

Blogger dena said...

اره...نیستی!!

Tuesday, January 10, 2006 9:21:00 PM  

Post a Comment

<< Home