Friday, January 06, 2006

شرکت سهامی بیمه نیل و خیر و شر و ابر

فکر کنم تا آخر امتحانها طبع شعریم بخشکه آخه هیچ چیز خلاقیت انگیزی حد اقل تو درسای این ترمم وجود نداره مگر اینکه وقتی داری انواع بیمه های عمر رو میخونی به مغزت خطور کنه یه مدل جدید بیمه اختراع کنی با نام بیمه عمر پس از فوت.برای اولین شخص خواهان این بیمه نامه تخفیف قائل میشم ها! هاها عجب دانشگاه سرمایه خوار پروری

0 Comments:

Post a Comment

<< Home