Monday, May 01, 2006

من وما وشما در تقابل

مواجهه با خویشتن نتایجش و تاثیری که رو دیدگاهت میزاره خیلی بهتر از خودشه. چون اون موقع که یه قسمت از واقعیت وجودیت رو میبینی ,یا خیلی هیجان زده میشی یا خیلی ناراحت و این باعث میشه نتونی از همه نظر تحلیلش کنی. اما خواهی نخواهی زاویه های از پیش تعیین شده ی ذهنت کمتر میشن. و در این مواقع هم خودت هم دیگران رو بهتر میتونی ببینی. و من همکاری یادم رفته بود باز هم کاری برای رسیدن به هدفی که شاید تصادفی یا شاید با برنامه یکسان شده.

تنها صداست که می ماند
....
من از سلاله ی درختانم
تنفس هوای مانده ملولم میکند
پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطر بسپارم
...
در سرزمین قد کوتاهان
معیارهای سنجش
همیشه بر مدار صفر سفر کرده اند
چرا توقف کنم؟
...

فروغ

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

سلام
موضوغ کمک کردن نیست
همکاریه
منافع مشترک
اینجوری به قضیه نگاه کنی
......
ولش کن بابا اصلن
ما رو همون کلیشه ها بکلی حذف کرده اند

Monday, May 01, 2006 11:58:00 PM  

Post a Comment

<< Home